Search form

Matthew 15:23

23Nanda jibarri, nangangi yaji Kayinan, baki nyuli ngurranyi yalungi Jumukuyngka. Baki nanamuku Jumuku, miku yaliyanyi maruka muwa yalungi ngurranyimukuyngka barrinani nanankanyi jibarrinyi. Yalili yanyba, “Yingkamuku ngurranymuku, yalu barrinani bajangumuku.”

Manku nyuli nanda jangkurr jibarrinyi Jisuswanyi, ngala miku nyuliyanyi jananganja nanda jibarri. Miku nyuliyanyi yanyba jangkurr. Ngala yali jilajba kandimuku nangandurri. Yililikajba yali Jisuskanyi, “Mambuka. Marda ninjimi barriwa manjijba nanda jibarri nganyinbunanyi. Nyulu durrijbangka ngambalanya. Janyulu yabimba kiji ngambalangi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index