Search form

Matthew 15:24

24Ngala nyuli jananganja nanda jibarri Jisuswanyi. “Ngana manjijbayi ngakinyi Buwakayu milidimbiji ngawamba yalunya, ngakinmuku mungkijimuku, Jumuku. Yalu barrinani jibmuku jala yalu yakika. Miku yalimi jingkijba yaji wanjawa jayalu jilajba. Manjijba ngani Buwakayu milidimbiji yalunya nangangi Kudkanyi. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index