Search form

Matthew 15:26

26Jananganja nyuli nanda jibarri Jisuswanyi. “Waluku barri janurru wajba bayamuku mamanyi. Waluku jayalu jarrba kaja mama. Miku nurriyi wajba bajangumuku mamanyi waluwa. Waluku jayalu yalu jarrba yaji bayamukunyi. Ngayu Ju, ngala ninji ngurranyi ngaki. Badajba ngayi milidimbiji yalunya ngakinmuku mungkijimuku Jumuku. Badajba ngayi yabimbiji ngiruka yaji yalungi barri. Yalu barrinani nanamuku bayamuku. Miku ngayiyanyi badajba milidimbiji yalunya ngurranyimuku. Miku ngayiyanyi badajba yabimbiji ngiruka yaji yalungi. Yalu barrinani nanamuku bajangumuku.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index