Search form

Matthew 15:28

28Baki nyuli jananganja jibarri Jisuswanyi, “Mirnarrijba ngayu muwa nanankanyi jangkurranyi jali ninji yanyba. Kudanyu barri nganinji jingkijba, yuku ngayu yabimba ngiruka yaji. Jangayu kunymamba nanda ngila. Wijbakiyi wayka barndarri ngilayurri. Nanda wuwarr barlbayi nanganbunanyi mankanyinanyi. Mikuyaji wuwarranyi nanaba ngilana mankanyina.” Ngala nyuli yanyba nanda jangkurr, baki kunybijbayi nanda ngila mankanyi. Barlbayi wuwarr jali yanyba Jisus nanda jangkurr. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index