Search form

Matthew 15:30

30Badajbayi walkurra muramuku nangandurri, baki kuyu yalunjali kajamuku jala yalu lunji nangandurri. Kudiya yali balki nukami, kudiya yali kabuji yami, kudiya miku yaliyanyi jilalajba. Kudiya yali balki janyi, miku yaliyanyi yanyba jangkurr, kudiya yali yinini yinini ngalya. Kuyu yalunjali nangandurri Jisusyurri. Jungku yali walu nangandu baki nyuli kunymamba yalunya bukambiju.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index