Search form

Matthew 15:32

Wajbayi Kajamuku Mamanyi Jisuswanyi, 4000 barri.

32Marndakaja barri jali yalu yuwajiwa jungku dungalana, kayayi Jisus yalungi nanganginmukuyngka kandimukuyngka, yalu jilaykanyi nangandurri. Badajba yali baki yanyba nyuli yalungi. Yanybayi Jisus, “Nginduka ngayu muwa yalungi nanginmukuyngka muramukuyngka. Yali jungku ngakindu kujarraka barndayka, baki nanijba barri mikuyaji mamanyi nayiba yalundu jarrkanyi. Warriyaluku. Birkalanyi yalu kudanyu barri. Jawuda yalingi barnda juju barri. Jalimi ngayu manjijba yalunya barndarri, baki yiningki jawuda jayalu jungku buwandiwa. Majabujba mankanyi yalu, birrkalanyingangi.” Nani barri yanybayi Jisus yalungi kandimukuyngka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index