Search form

Matthew 15:5-6

5-6Ngala miku narrimi milidimba yalunya nanankanyi nanganginkanyi jangkurranyi. Yinini jangkurranyi narri milidimba. Narri milidimba yalunya, jaliyi yingka nyulu yanyba bulangi nanganginkanyi nijanganjiyngkanyi baki ngardanganjanyi, jaliyi nyulu yanyba bulangi, ‘Miku ngayiyi wajba nimbalanyi mamanyi, miku ngayiyi lalanba nimbalanya. Yanyba ngayi jangkurr nangangi Kudkanyi, jangayu wajba Kud dungalanyi baki yajinyi, baki miku ngayiyi yangkalamba nanda jangkurr. Baki nanankardi barri miku ngayiyi wajba nimbalanya dungalanyi baki yajinyi. Miku ngayiyi lalanba nimbalanya.’ Narri yanyba jaliyi nyulu yanyba nani bulangi, baki nanda kunyba. Narri yanybaka nanda kunyba nyulu waykanyi Kud dungalanyi, ngala mikuyaji mili dungalanyi wudumbikanyi mama bulangi. Ngala balki nanda narringi yuwa. Miku narrimi ngayangayijba nanganginkanyi yuwanyi Kudkanyi. Narringinyi yuwawanyi manjamanjambaka nanda yuwa nangangi Kudkanyi. Nanangini balkiwanyi jangkurrwanyi manjamanjambaka nanda kunyba jangkurr nangangi Kudkanyi. Narri jungkuka balki jala miku narrimi lalanba bulanya yarrijinyi baki nijanganjinyi, jala miku narrimi wajba bulanya dungalanyi, ngala narri wajba Kud dungalanyi. Nani barri narri yurlwa nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi, ngala narri milidimba yalunya narringinkanyi jangkurranyi.

7Narri balkimuku. Narri yabimba balki yaji jala narri mamanumba nanda yuwa nangangi Kudkanyi, jala narri karu yalunya yinini yuwanyi. Narri balkimuku. Nanda wankalanyi jangkurr jali yanyba Yasisaya, duja nanda jangkurr. Nanangini jangkurrwanyi karungka yalunya narringi. Nayi nanda jangkurr,

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index