Search form

Matthew 15:9

9Jalija yalu wajba ngana kunybanyi jangkurranyi, baki miku ngayiyi manku yalungi jangkurr. Miku ngayiyi manku yalungi kunyba jangkurr, mikungangi yalimi milidimba ngakinkanyi jangkurranyi. Yalu yanybaka nanda ngaki jangkurr, ngala miku. Milidimba yalunjalu yalunginkanyi jangkurranyi, miku ngakinkanyi jangkurranyi.’ Nani barri nanda jangkurr najana Kudkanyi. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index