Search form

Matthew 16:1

Ngajaka Yali Jisus Ngirukanyi Yajinyi.

1Jala yali wanbiya bayangarrinybana, baki yingkamuku yali jilajba nangandurri Jisusyurri. Kudiya yali Barasimuku baki kudiya yali Sajusimuku jala yalu jurlwa nangangi Jisuskanyi. Jilajba yali nangandurri balanjanki Jisus. Yanyba yali Jisuskanyi, “Yabimbakiyi ngiruka yaji nurrungi, baki janurru jingkijba Kud, nyulu mirnarrijbangka muwa nganyi, ninji nangangi kandi. Nani janinya nurru jingkijba jaliyi ninji yabimba ngiruka yaji nurrungi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index