Search form

Matthew 16:10

10Baki mili jangkurr ngayu ngajaka narrinya. Buyingka barri baku mili ngayi dalyamba mama yalungi muramukuyngka 4000kanyi. Dalyamba ngayi 7 damba yalungi waluwa yali jarrba. Bayngkani barri yankanu bindawarra narri wudumbayi nanda mama nanamanji, jali yalu yingijba. Yankanu barri. Mamanumba kuna narri nanda jali ngayu kujarraka yabimba damba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index