Search form

Matthew 16:13

Jisus, Nyuli Krayis.

13Baku barri mili yali jilajba langki, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Jilajba yali langki nanankurri yajiyurri, bundu nananyina barrawuyabarrawuyana, niji Sisariya Bilibayi. Ngala yali jilajba yubalina, ngajaka nyuli nangangi kandimuku Jisuswanyi, “Ngayu Buwanya Bukambijuyngka, wanyingkanyi yalu yanybaka ngaki, wanyi ngayu, wanyi. Wanyingkanyi yalu yanyba ngaki, wanyi ngayu.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index