Search form

Matthew 16:19

19Ninji Bida, baki nanginmukunyi ngakinmukunyi kandimukunyi marda, janarri karu yalunya yingkamuku ngakinkanyi kunybanyi jangkurranyi. Yingkamuku jalija yalu kuyu nanda jangkurr, janarri karu yalunya nangangi Kudkanyi, janyulu lalanba yalunya. Ngala yingkamuku jalija yalu miku kuyu ngaki jangkurr, janarri karu yalunya nangangi Kudkanyi, miku janyulu lalanba yalunya, ngala janyulu janyba yalunya nanganbunanyi. Jaliyi narri manjamanjamba nanda balki yaji yalungi, baki janyulu najba yalunya Kudwanyi jungunkanyi kunybana yuwana. Jaliyi narri miku manjamanjamba yalungi balki yaji, baki yuwajiwa jayalu jungku balkina yuwana.” Nani barri yanybayi Jisus yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index