Search form

Matthew 16:21

Yanybayi Jisus, Janybikanyi Nangka.

21Nanamunanyi barri milidimbayi yalunya yurlurrmba jangkurranyi Jisuswanyi. Nyuli milidimba yalunya nanganginmuku kandimuku yurlurrmba jangkurranyi. Yanyba nyuli, “Ngayu karungka narrinya, jangayu barlba kula nanankurri Jirusalimyurri, baki jayalu yabimba kiji ngaki nanaba. Nanamukunyi mambukamukunyi baki malbumalbuwanyi jurjkanyi, baki milidimbawarrmukunyi yuwanyi, jayalu yabimba kiji ngaki nanaba. Janganjalu manjijba janybiji ngaka. Jangaka janyba, ngala baku barri kujarraka barndayka, jangayu mili wankijba barri.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index