Search form

Matthew 16:22

22Nani barri nyuli milidimba yalunya. Ngala nanangini kandiwanyi Bidawanyi, nyuli kuyu Jisus danbiyurri, baki yanybayi Bida nangangi Jisuskanyi. Kudanyu yanyba nyuli nangangi, “Mikujiyi yanyba nanda jangkurr, yalu yabimbikanyi kiji nganyi, marda janybikanyi nganyingka. Mikujiyi yanyba nani barri, mambuka.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index