Search form

Matthew 16:23

23Yangkalamba nangki Jisus mankanyi. Ningkijba nyuli Bida, baki yanybayi nangangi, “Barriwa barri. Barlbakiyi ngakinbunanyi. Miku nganinjiyi kurrkunba nani, yabimbikanyi nangangi yaji Kudkanyi. Nyuli yanyba nanda jangkurr ngaki Sayidin. Nyuli karu ninya Sayidinwanyi, ninji yanybiji nanda jangkurr ngaki. Miku nganyingkimi mankumanku yajinyi barrinani nangka mankumankuka Kud yajinyi. Ngala nganyingka mankumankuka barrinani nganinyi nangka mankumankuka yajinyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index