Search form

Matthew 16:26

26Mankumanku narringka nganiyngkanyi jirdi kajanyi yajinyi. Mirnarrijba nyulu muwa nanganginkanyi yajinyi, ngala warriyaluku, mankumanku nangka nanganginkanyi yajinyi, ngala miku nangkimi mankumanku nangangi Kudkanyi. Nangangi yaji jirrinyi nangangi, ngala miku nyulu Kud jirrinyi nangangi. Jalija nangka janyba, baki miku janyulu mili wanka jungku. Mikuwali nanganginyi yajiwanyi mili wankamba nanda nganinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index