Search form

Matthew 16:4

4Ngala miku barri. Miku ngayiyi yabimba mili ngiruka yaji narringi. Narri jungku balki nangangi Kudkanyi. Miku narrimi ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi ngirukanyi. Yi. Kajamuku yalu jungku balki barrinani narri. Miku ngayiyi yabimba mili ngiruka yaji narringi. Ngawamba yingamali ngiruka yaji janarri najba baku barri, barrinani nanda ngiruka yaji jali jungku Juna wanka muwana kakuna kujarraka barndayka. Ngawamba ngiruka yaji barrinani nani janarri najba yaji.” Nani barri jananganjayi Jisuswanyi. Barlba nyuli yalunbunanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index