Search form

Matthew 17:12

12Ngala ngayu karungka narrinya nanginkanyi jangkurranyi. Nanda nganinyi barrinani Yalayija, ngala nyuli badajba yalundurri, ngala yali yurlwa nangangingangi. Miku yaliyanyi kandimbangangi. Baki nani barri marda jayalu jungku ngaki, Buwanya Bukambijuyngka. Jayalu yurlwa ngaki. Jangananjalu ngirra. Jangananjalu daba.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index