Search form

Matthew 17:14

Jakajbayi Wuwarr Jukananyi Jisuswanyi.

14Karrala yali kula wayka jambarri, Jisus marda kandimuku nangangi. Wijba yali yalundurri, yingkamukuyngkurri kandiyurri yalungi. Walkurra muramuku yali jungku nanaba yalundu kandimukunyina. Baki jilajbayi Jisus yalundurri. Jali nyulu wanbiya yalundu, baki jilajbayi nganinyi nangandurri Jisusyurri. Mururu nyuli wayka nangandu Jisusnyina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index