Search form

Matthew 17:26

26Jananganjayi Bidawanyi, “Nanamukunyi ngurranyimukunyi jalili yalu jungku nanaba nanganginyina yajina, marda yalimi wajba nanda Kubamin mambuka dungalanyi. Ngala miku nanganginyi jandanyimukunyi, miku yaliyi wajba dungalanyi.” Barriwa. Baki yanybayi Jisus nangangi Bidanyi, “Yanyba ninji duja jangkurr. Mardakimi miku jandanyimukunyi wajba Kabamin mambuka dungalanyi. Yuku yalu muningka jungku. Miku yaliyi wajba nanda mambuka. Barriwa. Ngala ngayu nangangi jandanyi Kudkanyi baki marda ngayimi miku wajba yalunya mambukamuku jurjkanyi dungalanyi. Nanda jurj, nanda nangangi yaji ngakinkanyi Buwakaya Kingkarri. Nanankardi barri marda ngayu muningka jungku, miku waykanyi dungalanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index