Search form

Matthew 17:27

27Ngala yalu mambukamuku jurjkanyi, yiningki jayalu kijiwijba, jaliyi miku nungkala wajba yalunya dungalanyi. Jilajbakiyi wayka kanjarri, baki wajarrijbakiyi kakunyi. Nanda lirrka kaku jalija ninji wakaramba, dalamba ninji nangangi janyi. Nanaba janyina janinji wakaramba yingamali dungala. Dulabakiyi nanda dungala kakunanyi janyinanyi. Wajbakiyi yalunya nanankanyi dungalanyi. Nani janinji wajba yalunya dungalanyi jala yalu nulijba niyangi waykanyi yalunya dungalanyi. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index