Search form

Matthew 18:1

Wanyi Jungkuja Walkurra Mambuka.

1Nanamanji barri badajba yali nangandurri Jisusyurri nanganginmuku kandimuku. Badajba yali nangandurri, baki yilikajba yali, “Nimbala Kud, nimbala walkurrawuya mambukawuya nanankanyi yajinyi kingkarri. Ngala wanyi janyulu jungku walkurra mambuka bayngkani nimbalandu. Wanyi barri.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index