Search form

Matthew 18:10-11

Yingamali Jib Yakika.

10-11Nanamuku bayayawamuku, marda narrimi miku yurlwa yalungi, ngala marda narrimi kudanyu maruka muwa yalungi. Marda narrimi lalanba yalunya. Ngaki Buwakanya jala jungkuka kingkarri lalijina, kajamuku nanganginmuku Yanjilmuku, jala yalu waki nangangi. Yalunjalu lalanbaka bayayawamuku bayamuku Yanjilmukunyi. Yalunjalu lalanbaka yurrngumba barri, baki marda narrimi lalanba yalunya marda. 12Mankumanku narringka nanginkanyi jangkurranyi, jalija ngayu muningka yanyba narringi. Yingka nganinyi, nyulu lalanbawarr jibkanyi. Kajamuku nangangi jibmuku, wirdikudukudu, 100 barri. Yingamali nangangi jib, jilajbayi nyubana, baki yakika nyuli. Mikuwali wijba nganinyiyurri. Baki nginduyi muwa nanda lalanbawarr nangangi. Yingkijba nyuli nanganginmuku yingkamuku jibmuku barrikina, ngala nyuli kujba nanankanyi yingamaliyngka jali yakika munjimunji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index