Search form

Matthew 18:14

14Nanamuku bayayawamuku, yalu barrinani jibmuku. Baki Kud nyulu barrinani nanda lalanbawarr jibkanyi. Jaliyi yingamali yalungi bayayawamukuyngka, jaliyi nangka yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi, baki nyulu nginduka muwa Kud nanankanyi. Kudanyu nyulu nginduka muwa nanankanyi. Ngala jaliyi mili nangka yangkalamba nangandurri Kudyurri, baki mirnarrijbangka muwa Kud nangangi. Mirnarrijbangka nyulu muwa yalungi jala yalu durrijba nangangi yuwa yurrngumba, ngala kudanyu barri nyulu mirnarrijbangka muwa yalungi, jala yalu mili wijba nangandurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index