Search form

Matthew 18:15

Jala Yabimbaka Balki Yaji Kandiwanyi.

15Jaliyi yingkawanyi nyulu yabimbaka balki yaji nganyi, nganyinyi kandiwanyi, baki marda ninjimi miku karu yalunya yingkamuku nanankanyi balkinyi yajinyi jali nyulu yabimba nganyi. Ngala marda ninjimi jilajba nangandurri jali yabimba balki yaji nganyi. Marda ninjimi jilajba nangandurri, baki kardarda yanyba nangangi nanankanyi yajinyi jali nyulu yabimba nganyi. Yiningki janyulu ngindu muwa nanankanyi balkinyi yajinyi. Jaliyi nyulu ngindu muwa, baki janinji manjamanjamba nanda balki yaji, jali nyulu yabimba nganyi, baki janimbala mili jungku kandiyarra.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index