Search form

Matthew 18:17

17Ngala jaliyi nyulu yurlwa bulanginkanyi jangkurranyi marda, baki marda ninjimi karu yalunya, jala yalu malumba jungku jurjina, jala kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. Marda ninjimi karu yalunya nanankanyi balkinyi yajinyi jali nyulu yabimba nganyi. Baki jaliyi nyulu yurlwa yalungi marda bukambijuyngka, baki marda yalimi yanyba nangangi, miku nyuliyi mili jilajba jurjyurri. Miku nyuliyi mili jungku yalundu. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index