Search form

Matthew 18:22

22Jananganjayi Bida Jisuswanyi, “Miku ngawamba kujarraka baki kujarraka baki kujarraka barndayka, ngala marda ninjimi yurrngumba manjamanjamba nanda balki yaji, jalili nyulu yabimba nganyi. Marda nganyingkimi miku kurrkunba manjamanjambikanyi nangangi balki yaji yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index