Search form

Matthew 18:23

23Muningka jangayu karu narrinya nanginkanyi jangkurranyi. Nanda walkurra mambuka, kaja nanganginmuku wakiwarrmuku. Kudiya yali jilajba nangandurri mambukarri, wudumbiji dungala nanganbunanyi. Jayalu wiykunumba nanda dungala nangandurri baku. Badajbaja yingkana yakarlina, baki yingkana yakarlina baki yingkana yakarlina, ngala miku yaliyanyi wiykunumba nanda dungala nangandurri mambukarri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index