Search form

Matthew 18:25

25ngala mikuyaji kajanyi dungalanyi nangandu wiykunumbikanyi mambukarri. Nanankardi barri nanda mambuka nyuli kijiwijba nanankanyi nganiyngkanyi. Jirrinyba nyuli yingka wudumbiji nanda wakiwarr, marda nangangi maninganja, marda jandanyimuku. Janyulu wudumba yalunya, baki wajbaja yingka nganinyi dungalanyi, barrinani waykanyi yingka bulukinyi dungalanyi. Nani barri nanganginyi mambukawanyi janyulu wudumba nanda dungala, jala miku nyuliyi wiykunumba wakiwarranyi. Nani barri nyuli jirrnyba yingka wudumbiji nanda wakiwarr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index