Search form

Matthew 18:28

28Ngala nanda wakiwarr, nyuli barlba mambukananyi, baki wijba nyuli nanganginkurri barndarri. Ngala nyuli jilajba, baki najba nyuli yingka wakiwarr, jali wabula wudumba bijal dungala nanganbunanyi, baki jilijbawa wiykunumbaja nanda dungala. Najba nyuli nanda yingka wakiwarr, baki kijiwijba nyuli nangangi. Marrimba nyuli nanda dujana ngurlkumbayi duka. Kaya nyuli nangangi, ‘Wiykunumbakiyi nanda dungala jali ninga wajba. Barriwa wiykunumbakiyi yinarramba.’

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index