Search form

Matthew 18:32

32Baki kijiwijbayi nanda mambuka nangangi. Manjijba nyuli yingka wudumbiji nanda waluwinyi wakiwarr. Badajba nyuli mambukarri, baki yanybayi mambuka nangangi, ‘Ninji balkimirra. Miku ngayiyanyi yabimba kiji nganyi, ngala ngayi ngindu muwa nganyi. Manjamanjamba ngayi nanda kaja dungala jali ninji wudumba ngakinbunanyi. Manjamanjamba ngayi nanda dungala jali nganinji ngajaka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index