Search form

Matthew 18:6

Yabimbikanyi Balki Yaji.

6Yalu kuyungka ngaki jangkurr bayamukunyi. Yalu yabimbaka kunyba yaji ngaki. Jaliyi yingkawanyi nyulu milidimbaka bayamuku yalu yabimbikanyi balki yaji, baki nanda balkimirra. Nanda balkimirra jaliyi yingkawanyi nyulu milidimbaka bayamuku, yalu yabimbikanyi balki yaji. Dabaja nanda nganinyi kudanyu barri Kudwanyi. Jaliyi nyulu yabimba balki yaji nani barri, baki marda nangkimi janyba. Jaliyanyi nangka janyba wabula, baki miku nyuliyanyi yabimba bayamuku, yalu yabimbikanyi balki yaji. Jaliyanyi nangka janyba wabula, baki miku nyuliyanyi yabimba nanda balki yaji nani barri, baki miku nyuliyanyi daba nanda nganinyi Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index