Search form

Matthew 18:7

7Marda narringkimi miku yangkalamba nanganbunanyi Kudnanyi. Kudiya jayalungka yangkalamba nanganbunanyi, baki nanda balki. Baki kudiyawanyi jayalu balanja narrinya. Jayalu nulijba narringi, narringka yangkalambikanyi nanganbunanyi Kudnanyi. Najbawa narringkiyi. Jaliyi narri munyajba yingka, nyulu yangkalambikurri narrinya nanganbunanyi Kudnanyi, baki nanda balki. Ngala nanda jala balanjaka narrinya, jala nulijbangka narringi, narringka yangkalambikanyi nanganbunanyi, nanda jala balanjaka narrinya nani, baki nyulu jungkuka balki. Nyulu barri balkimirra. Janyulu mankuwa nangangi balki yaji Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index