Search form

Matthew 18:8

8Ninji yabimbaka yaji marniyudinyi. Jaliyi nganyingka mankumanku yabimbikanyi balki yaji nganyinjudinyi marniyudinyi, baki nanda balki. Jaliyi nganyingka mankumanku yabimbikanyi nanda balki yaji, jaliyi ninji yabimba nanda balki yaji, baki miku ninjiyi jilajba kingkarri nangandurri Kudyurri, ngala janinji jilajba wayka jangurri Yilyurri. Ninji jilajbangka nukamina. Jaliyi nganyingka mankumanku jilaykanyi nukamina, ninji yabimbikanyi balki yaji, baki nanda balki. Jaliyi nganyingka mankumanku jilaykanyi baki yabimbikanyi nanda balki yaji, jaliyi ninji jilajba baki yabimba nanda yaji, baki miku ninjiyi jilajba kingkarri nangandurri Kudyurri, ngala janinji jilajba wayka jangurri Yilyurri. Marda nganyingkimi kurrkunba yabimbikurri nanda balki yaji marniyudinyi, marda nganyingkimi kurrkunba jilaykurri nukamina yabimbiji nanda balki yaji, baki janinji jilajba kingkarri nangandurri Kudyurri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index