Search form

Matthew 19:13

Yanybayi Jisus Mududu Kudkanyi Bayamukuyngka.

13Baku barri, kudiyawanyi yali kuyu bayamuku nangandurri Jisusyurri. Kaja bayamuku yali kuyu nangandurri. Nulijba yali nangangi, nangka yarriykanyi marni yalundu, nyulu yanybikanyi mududu nangangi Kudkanyi yalungi. Baki janyulu lalanba yalunya Kudwanyi, janyulu yabimba kunyba yaji yalungi. Ngala nanganginmuku kandimuku Jisuskanyi, yali ngirrwa yalungi. Kudanyu yali ngirrwa yalungi, jali kuyu bayamuku nangandurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index