Search form

Matthew 19:16

Yanybayi Jisus Nganiyngkanyi Jirdi Kajanyi Yajinyi.

16Baku barri badajbayi nganinyi nangandurri Jisusyurri, baki yanyba nyuli nangangi, “Milidimbawarr. Wanyi kunyba yaji jangayu yabimba, baki janyulu wankamba ngana Kudwanyi, ngayu jungunkanyi mili wanka nangandu yurrngumba barri. Wanyi kunyba yaji jangayu yabimba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index