Search form

Matthew 19:21

21Baki jananganjayi Jisuswanyi, “Jaliyi ninji nulijba jungunkanyi kunyba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri, jaliyi ninji nulijba jungunkanyi nani barri, baki marda ninjimi yabimba nayi barri. Barlbakiyi, baki wajbakiyi yingkamuku bukamba nganyingkanyi yajinyi dungalanyi. Janinji wudumba kaja dungala nganyingkanyi yajinyi. Wajbakiyi yalunya nanankanyi dungalanyi, nanamuku jala yalu jungku mikuyaji dungalanyi. Wajbakiyi yalunya nanankanyi kajanyi dungalanyi. Baki barriwa, baki wijbakiyi ngakindurri. Jilalajbakiyi ngakindu yurrngumba barri. Baki yuku barri janyulu mirnarrijba Kud muwa nganyi, janyulu mili wankamba ninya.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index