Search form

Matthew 19:22

22Jali nyulu manku nanda jangkurr nangangi Jisuskanyi nganinyiwanyi, baki barlba nyuli. Baki ngindu nyuli muwa nanankanyi jangkurranyi. Ngindu nyuli muwa, jungkungangi nyuli kajayudi yajiyudi marda dungalayudi. Barlba nyuli nanganbunanyi Jisusnanyi, ngala miku nyuliyala yabimba nanda jali karu Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index