Search form

Matthew 19:4

4Jananganja yalunyi Jisuswanyi, “Miku kuna narrimi jingkijba nanda jangkurr najana Kudkanyi. Nayi barri yanybaka nanda jangkurr, ‘Juju wabula kamambarra, jala mikuyaji yajinyi, baki yabimbayi bukamba yaji Kudwanyi. Yabimba nyuli nganinyi marda jibarri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index