Search form

Matthew 19:6

6Maykarra bula jungkuka malumba barrinani yingamali. Yanybaka Kud, ‘Jala nanankujarra maykarra jungkuka barrinani yingamali, baki mardakimi yingkawanyi miku nyalimba bulanya. Mardakimi miku nyalimba bulanya yingkawanyi.’ Nani barri yanybayi Kud, baki nanankardi marda nyulimi miku manjijba nangangi maninganja nganinyiwanyi.” Barriwa. Nani barri jananganjayi yalunya Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index