Search form

Matthew 19:8

8Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Nani barri yanybayi Musis, jingkijbangangi nyuli narrinya, narri jardibirri kurdulu nangangi Kudkanyi. Miku narriyi kuyu nangangi jangkurr, jala nyulu milidimba narrinya Kudwanyi. Ngala jalannga barri jali yabimba nganinyi baki jibarri Kudwanyi, baki miku nyuliyanyi yanyba nani barri, manjiykanyi maninganja nanganbunanyi najayudi. Miku nyuliyanyi yanyba nani jalannga barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index