Search form

Matthew 2:13

Wirlku Yali Kula Yijibyurri.

13Baku barri bijal nanda Jusib, nawinganja nangangi Marinyi, nyuli buwarrajimba yaji marda. Najba nyuli Yanjil Kudkanyi jilaykanyi nangandurri. Yanybayi Yanjil nangangi, “Nanda mambuka Jumukuyngka niji Yirud, janyulu bardajba nanginkurri, baki janyulu kujba nanginkanyi bardardanyi kurdanbiji. Walajbakiyi dulu. Kuyukiyi nganyi maninganja baki bardarda, baki wirlku janarri kula nanankurri yajiyurri Yijibyurri. Nanaba janarri jungku nanankurri jalija ngayu karu narringi wiykanyi nanginkurri.” Nani barri karuyi Jusib Yanjilwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index