Search form

Matthew 2:18

18“Manku ngayu yalunya ngindunkurri kudanyu barri, nanamuku jala jungku nananyina yajina niji Rama. Manku ngayu yalunya ngindunkurri kudanyu barri. Nanda jibarri Rajil nyulu nginduka nanganginkanyi kulunganjamukuyngka. Mikuwali yingkawanyi kurrkunba yalunya ngindunkurri, janybangangi yalungki nanganginmuku bayamuku. Janyba yalungki.” Nani barri yanybayi nanda wankalanyi Jirimaya. Yanyba nyuli jangkurr Kudkanyi, nanda jangkurr najana Kudkanyi. Duja nangangi jangkurr. Kurdanba yali jukamuku. Baki Yirud barri ngamu yali kurdanba Jisus, ngala miku. Nyulu jungkuyi Jisus kularra Yijib.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index