Search form

Matthew 2:22

22Wijba yali langki Yisrayilyurri. Ngala karu yali Jusib nanankanyi buyingkinyi mambukanyi yalunginkanyi Jumukuyngka. Nangangi niji Yarrkilayis. Nyuli jandanyi nanankanyi waluwiyngkanyi mambukanyi Yirudkanyi. Jali manku nanda jangkurr Jusibwanyi, baki marrala nyuli. Mankumanku nangki nangangi Yarrkilayiskanyi, yiningki janyulu nyulu kurdanba Jisus. Nanankardi barri nyuli marrala wiykanyi nanankurri yajiyurri niji Judiya. Ngala mili nyuli buwarrajimba yaji, baki karuyi Jusib Yanjilwanyi, nyulu jilaji mili langki nanankurri yajiyurri, niji Kalili.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index