Search form

Matthew 2:23

23Nanankardi barri barlba yali mili langki Kaliliyurri, baki nanaba yali jungku barrawuyabarrawuyana niji Nasarid. Nanda jangkurr najana Kudkanyi yanybaka, “Nanda barri nangangi yaji Nasarid.” Duja nanda jangkurr. Jardijbayi Jisus nananyina yajina niji Nasarid.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index