Search form

Matthew 2:4

4Manjijba nyuli yingka wudumbiji yalunya, mambukamuku yalunginkanyi jurjkanyi, baki milidimbawarrmuku yuwanyi. Badajba yali nangandurri, baki nyuli ngajaka yalunya, “Nanda naja nangangi kudkanyi yanybaka nangangi Krayiskanyi, ngala wanyi yanybaka nanda naja nangangi. Wanjawa barri nangangi ngardanganja janangka birnandaba. Wanjawa yajina. Wanyi yanybaka nanda naja Kudkanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index