Search form

Matthew 2:7

7Mankuyi yalungi jangkurr Yirudwanyi, baki manjijba nyuli yingka kuyunki yalunya karrinawunyi nangandurri. Janyulu kardarda yanyba yalungi. Jilajba yali nangandurri, ngala nyuli nyubana jungku. Kardarda nyuli yanyba yalungi. Miku yaliyi yingkamukunyi manku nangangi jangkurr. Ngajaka nyuli yalunya, wanyimbala walajbayi nanda warrawiji, baki yali jananganja nanda mambuka.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index