Search form

Matthew 20:12

12Yanyba yali nangangi mambukanyi, ‘Nanamuku jadunyimuku wakiwarrmuku, waki yali ngawamba bijal nganyi, ngala nurru barri, waki nurri kudanyu nganyi wujuju barri, ngala nyulu ngarrangarra yaji kudanyu barri. Ngala wajba ninji yalunya nanamannga dungalanyi barrinani ninji wajba nurrunya. Miku ninjiyanyi wajba nurrunya mili dungalanyi yalungi.’

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index