Search form

Matthew 20:16

16Ngayu karungka narrinya. Nanamuku jali yalu waki ngawamba bijal nangangi mambukanyi, yalu barrinani nanamuku jala yalu kuyu ngaki jangkurr, ngala marndakaja jayalungka janyba. Ngawamba bijal mili yalu wanka jungku nayiba jambana, ngawamba bijal jayalu waki ngaki. Ngala janyulu yabimba kunyba yaji yalungi Kudwanyi, janyulu mili wankamba yalunya, yalu jungunkanyi nangandu kingkarri. Ngala nanamuku jali yalu waki kudanyu nangangi wujuju barri, yalu barrinani nanamuku jala yalu kuyu ngaki jangkurr, ngala yuwajiwa jayalu jungku wanka nayiba jambana yurrngumba barri. Kudanyu jayalu waki ngaki yurrngumba barri. Baki janyulu yabimba nanamannga kunyba yaji yalungi Kudwanyi, janyulu mili wankamba yalunya marda, yalu jungunkanyi nangandu kingkarri. Janyulu yabimba nanamannga kunyba yaji bukambijuyngka yalungi jala yalu kuyu ngaki jangkurr. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index