Search form

Matthew 20:18

18“Narri. Ngambala jilajbangka kularriji. Ngambala jilajbangka nanankurri Jirusalimyurri. Janganjalu wudumba, Buwanya Bukambijuyngka. Janganjalu wudumba walkurrawanyi mambukawanyi jurjkanyi, marda milidimbawarrmukunyi yuwanyi. Jayalu yanyba ngaki, marda ngakimi janyba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index